RODO
     Parlament Europejski opublikował w 2016 roku „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679” z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to podstawa prawna działania RODO, którego celem jest wzmocnienie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych
        Administratorem podanych przez Państwa danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Firma Inżynierska „JACEK” – Jacek Zalewski , 02-448 Warszawa 97 skr.163, ul. Potrzebna 17,
NIP – 522 100 79 77, REGON – 010598544
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych
      Przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane dobrowolnie w celu:

– zawarcia i działania w ramach umów sprzedaży, współpracy, zatrudnienia oraz w zakresie wskazanym w udzielanych przez Państwa upoważnieniach.

– wykonania obowiązków prawnych, w tym wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, oraz innych instytucji i urzędów administracji państwowej, które udokumentują na mocy odpowiednich przepisów prawa konieczność ich przetwarzania.

– dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

        Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu:
1) prawo do dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą,
2) prawo żądania ich sprostowania,
3) prawo sprzeciwu
4) prawo usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym),
5) prawo ograniczenia ich przetwarzania
6) prawo przeniesienia danych.,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przez jaki okres będą przechowywane dane?
         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w/g Kodeksu Cywilnego.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z FI ”JACEK”, ani składania dodatkowych oświadczeń.